Deelnemen in Meikade geopend

Deelnemen in Renswoude geopend

 

Zonnecentrale Wulplaan Ede

 

Ik wil op de hoogte blijven
ik meld me aan voor de nieuwsbrief

 

 

Ik heb interesse in zonnecentrales
ik schrijf me vrijblijvend in

 

Zonnecentrale Wulplaan

Opening naar verwachting in april

De gemeente Ede stelt het dak van de gymzaal, de peuterspeelzaal en de buitenschoolseopvang aan de Wulplaan 9 in Ede beschikbaar voor een zonnecentrale van ValleiEnergie. Dankzij de inleg van inwoners uit de omgeving installeren we binnenkort ruim 200 zonnepanelen op het gebouw.

Als het weer het toelaat start de aanleg eind maart. Om beschadiging van de dakbedekking te voorkomen, mag het niet te koud zijn namelijk. De aansluiting op het elektriciteitsnet door Liander vindt dan plaats in de eerste week van april. Als alles naar wens verloopt en ook deze centrale groene stroom levert, zal de officiele opening volgen.

Voor dit project kun je dus niet meer inschrijven maar er zijn nog diverse projecten in ontwikkeling! Kijk bij actuele projecten om te zien voor welke postcodegebieden er zonnecentrales ontwikkeld worden.

Wil je meer weten over collectieve zonnecentrales? Op de pagina Informatie zonnecentrales vind je meer informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen.

Postcoderoos

Postcoderoos Wulplaan

Wulplaan

 

Voor de zonnecentrale aan de Wulplaan wordt gebruik gemaakt van de “Regeling Verlaagd Tarief”, ook wel postcoderoos­regeling genoemd.

Je kunt deelnemen als je een stroomaansluiting hebt binnen de postcoderoos van de zonnecentrale.

Voor deze zonnecentrale maken we gebruikmaken van de postcoderoos rond postcodegebied 6717.

Postcodegebied 6717 vormt het hart van de 'roos' en de zonnecentrale zelf ligt in een ‘blaadje’.

De volgende postcodegebieden kunnen meedoen:

6711    Ede
6713 Ede
6715 Ede
6716 Ede
6717 Ede
6718 Ede
6721 Bennekom

 Financiële regeling postcoderoos

De zonnecentrale maakt onderdeel uit van Coöperatie ValleiEnergie. De coöperatie is eigenaar en exploitant van de installatie. Door de inleg van geld verwerven deelnemers (coöperanten) een aandeel in de zonnecentrale.

Alle opbrengsten en kosten worden naar rato van de inleg verdeeld onder deze participanten. De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan om|nieuwe energie. Dit is de landelijke energiecoöperatie waarvan ValleiEnergie lid is.

De illustratie hier onder geeft een globaal overzicht van de opzet en geld- en energiestromen.

Het belangrijkste voordeel voor een deelnemer is de jaarlijkse teruggave van Energiebelasting en wel wettelijk gegarandeerd 15 jaar lang. Dit geldt voor zover het aandeel in de opgewekte stroom niet meer is dan het eigen gebruik én niet meer is dan 10.000 kWh/jaar.

Daarnaast deelt men, na afschrijving en aftrek van de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud, naar aandeel mee in de opbrengsten van de stroomverkoop.

Jaarlijks maakt ValleiEnergie een overzicht van de stroomproductie per deelnemer. De energieleverancier verrekent de Energiebelasting rechtstreeks met de deelnemer zelf. Omdat niet alle energiebedrijven meewerken aan een verrekening postcoderoos, wordt aangeraden zich hierover goed te informeren.

Een deelnemer heeft de vrije keuze om wel of niet klant te worden bij om|nieuwe energie.

Voor een deelnemer die energieklant is of wordt bij om|nieuwe energie is het lidmaatschap van de coöperatie gratis. De verrekening van de Energiebelasting gebeurt dan automatisch met de jaarrekening.

In de overige gevallen betaalt een deelnemer € 35,- per jaar voor het lidmaatschap van coöperatie ValleiEnergie (bij gebruik automatische incasso € 5,- korting).

 Investering en mogelijk rendement

Voor deze zonnecentrale willen we ten minste 50 deelnemers. Want dan is subsidie van de provincie Gelderland mogelijk, zodat de prijs per zonnedeel (paneel) daalt en het rendement stijgt. Op het gebouw passen zo'n 246 panelen. Bij minimaal 50 deelnemers betekent dit gemiddeld zo'n 5 zonnedelen per deelnemer (aansluiting).

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de investering en het rendement voor een denkbeeldige deelnemer. Het uiteindelijke rendement hangt van veel factoren af. Zie voor risico’s de pagina Beleggen brengt risico’s met zich mee.

 

Met subsidie van de provincie Gelderland:

De btw (naar boven afgerond € 65,-per paneel) wordt binnen 4-6 maanden door ons terugbetaald

Prijs per paneel excl. btw:     € 300,00
Prijs per paneel incl. btw: € 363,00
Verwacht rendement: 9%
Terugverdientijd: 8 jaar

 

De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. In deze berekening is uitgegaan van een verkoopprijs van de opgewekte stroom van € 0,05 per kWh.

De teruggave van Energiebelasting beslaat het hoofddeel van de opbrengst voor deelnemers. In deze berekening is gewerkt met € 0,12 per kWh (inclusief btw).

 Technische specificaties

Locatie dak:

 

Technische gegevens:

PV-systeem Solar Edge
Zonnepanelen  246 stuks, 4 strings, QCells Duo 325(G5)
Opbrengst   geschat per jaar 71,47 MWh
Oriëntatie opstelling  144 stuks Oost-West en 102 Zuid
Omvormers      2 stuks, SolarEdge Inverter 3PH, 27.6kW
Optimizers  124 stuks, SolarEdge Power Optimizer P600-SR M4M RL
Monitoring    Real time, Solar Edge

 Over ValleiEnergie

Logo van Co÷peratie ValleiEnergie

ValleiEnergie wil een beweging op gang brengen om de energietransitie lokaal te realiseren samen met betrokken bewoners. ValleiEnergie is een regionale coöperatie zonder winstoogmerk van en voor inwoners en bedrijven in de buurt. Wij werken niet met kortingen, wel voor eerlijke groene energie voor een concurrerende prijs die volledig transparant is. En daarmee duurzaam in de toekomstige tijd.

ValleiEnergie bloeit voor en door leden en klanten. Wil je ook actief meedoen en energiebesparen en hernieuwbare energie ontwikkelen? Meld je aan! We zijn voor zowel de projectengroep als het bestuur op zoek naar versterking van ons team. En word lid of klant van de ValleiEnergie en doe zo mee aan onze gezamenlijke beweging voor energietransitie!

Concreet zet Coöperatie ValleiEnergie zich in om de energietransitie in de Vallei te bevorderen opdat klimaatverandering wordt tegengegaan. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van energiebesparing en het lokaal opwekken van hernieuwbare energie. Voor dit laatste bouwen we onder meer collectieve zonnecentrales die worden geïnstalleerd op daken of terreinen. Hiervoor werken wij samen met gemeentes en organisaties in de regio Food Valley. Inwoners kunnen participeren en profiteren van die duurzaam opgewekte energie.

Coöperatie ValleiEnergie exploiteert al meerdere collectieve zonnecentrales.

Waarom zonnecentrales?


Zonnepanelen

Met onze collectieve zonne­centrales kan iedereen profiteren van zonne-energie. Behalve dat je een bijdrage levert aan het tegengaan van klimaat­verandering, steun jij zo ook de lokale economie en onderlinge samen­werking in jouw wijk en in de regio. We maken namelijk zoveel mogelijk gebruik van lokale bedrijven. En deelnemers leren elkaar beter kennen, zodat nieuwe wijk­initiatieven kunnen ontstaan.

Uiteindelijk worden wij door eigen opwek in FoodValley ook autonomer in onze lokale energieopwekking. Daardoor worden we minder afhankelijk van de grote energiereuzen die hun energie nog veelal opwekken met kolen, olie en gas uit het buitenland. Lokale opwekking van duurzame energie heeft directe invloed op ons persoonlijk welzijn en gezondheid, minder uitstoot van fijnstof (lokaal) en CO2 (wereldwijd).

Door het heft in eigen handen te nemen kunnen we zelf bijdragen en deze nieuwe werkwijze met trots doorgeven aan onze kinderen en toekomstige generaties.

Bovenal is het erg leuk, het geeft positieve energie, om vooraan te staan bij het vormgeven van de overgang naar duurzame energie in combinatie met lokale samenwerking.

Veel bewoners hebben zelf geen geschikt dak of geven de installatie en het onderhoud liever uit handen. Het dak is bijvoorbeeld georiënteerd op het noorden of er is te veel schaduwwerking van bomen in de buurt. Ook kan een dak dat wel geschikt is te klein zijn om voldoende panelen voor het eigen gebruik te installeren.

Levering van lokale stroom

Vanwege ons motto “Van lokaal voor lokaal” is het ook mogelijk om lokaal opgewekte stroom af te nemen door klant te worden. Wij zijn aangesloten bij om|nieuwe energie (samenom.nl), een overkoepelende coöperatie van energiecoöperaties die vergunning heeft energie te leveren. Ook levert om|nieuwe energie groen (gecompenseerd) gas.

Beleggen brengt risico's met zich mee

Het informatiedocument voor de AFM melding voor Zonnecentrale Wulplaan is hier te vinden.

 

Logo AFMMeedoen aan een zonnecentrale wordt gezien als een belegging en beleggen brengt risico’s met zich mee. Een zoneecentrale wordt (verplicht) aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar vanwege de financiële kleinschaligheid is het inhoudelijk niet gecontroleerd door de AFM. De Autoriteit Financiële Markten stelt als verplichting om op de volgende beleggingsrisico’s te wijzen:

  • Rendement op geïnvesteerd vermogen: er wordt geen rendement gegarandeerd. In belangrijke mate is het rendement afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en de opgewekte stroom. Ook kan het volledig terugverdienen van de inleg niet worden gegarandeerd.
  • Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de geplande datum.
  • Faillissement van de leverancier van de installatie. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.
  • Technische gebreken. Het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. De zonnecentrale is gedekt tegen technische gebreken. Deze dekking is op basis van de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
  • Calamiteiten. Er kan zich schade voordoen door externe oorzaken, denk aan brand-, storm-, hagelschade of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte termijn geen stroom geproduceerd kunnen worden. De installatie wordt hiervoor verzekerd met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Ook is er een mogelijkheid dat de coöperatie aansprakelijk wordt gesteld door derden die schade vanwege de installatie hebben geleden. Hiervoor wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.
  • Onverzekerbare risico’s. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.
  • Bij verhuizing naar buiten het gebied van de postcoderoos, wordt het financieel voordeel van de gekochte ValleiEnergieDelen/panelen lager. Het voordeel van de teruggave van de Energiebelasting vervalt dan. Het beste is dan het aandeel in ValleiEnergieDelen/panelen te verkopen. Coöperatie ValleiEnergie kan helpen met het zoeken naar een nieuwe participant.
  • In geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen. Ook dan kan Coöperatie ValleiEnergie ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe deelnemer.
  • De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. In onze berekeningen is uitgegaan van een bepaalde verkoopprijs. Die prijs kan anders worden en dat heeft effect op het rendement.

 

Actueel

In het definitieve Klimaatakkoord van eind juni 2019 is opnieuw bevestigd dat voor energiecoöperaties een aparte regeling zoals de Postcoderoos nodig blijft. Er is overleg met onze landelijke belangenvereniging over de meest geschikte vorm. Het streven is een aanpassing van de bestaande regeling of de start van een 'nieuwe' regeling per 1 januari 2021. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en komen daar op terug zodra er duidelijkheid is. Op dit moment verwachten wij geen significante gevolgen van de plannen voor onze zonnecentrales.