Deelnemen in Meikade

Deelnemen in Renswoude

Deelnemen in GroeneWaarden

Statuten Coöperatie ValleiEnergie U.A.

Hieronder vind je de statuten van de coöperatieve vereniging Coöperatie ValleiEnergie U.A., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55599214, hierna te noemen: "de coöperatie".

Inleiding

1.De coöperatie werd opgericht bij notariële akte op achtentwintig juni tweeduizend twaalf verleden voor mr. S.A. Bijma, notaris te Ede.

2.Op 23 juni 2017 heeft de algemene vergadering van de coöperatie besloten de statuten van de coöperatie te wijzigen.

3.Deze versie is op 13 december 2017 vastgelegd bij mr. Jan Smit, notaris te Wageningen.

Artikel 1.Naam en zetel

1.De coöperatie draagt de naam: Coöperatie ValleiEnergie U.A.

2.De coöperatie is gevestigd te Wageningen.

3.Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2.Doel

1.Het doel van de coöperatie is het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Zij kan ook de maatschappelijke belangen van leden behartigen.

2.Het bedrijf dat de coöperatie uitoefent of doet uitoefenen omvat:

a.het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de regio Vallei;

b.het produceren of doen produceren van duurzame energie in de regio Vallei, direct of indirect ten behoeve van de leden;

c.het stimuleren van energiebesparing in de regio Vallei;

d.het bevorderen van de sociale samenhang binnen Vallei gemeenschappen in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder;

e.al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

3.De coöperatie kan de overeenkomsten die zij met haar leden sluit ook met derden aangaan, mits niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden van ondergeschikte betekenis zijn.

4.Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;

b.het verwerven, oprichten en exploiteren van duurzame energie-, opwekkingsmiddelen, waaronder zonne-energiesystemen, wind- en waterkrachtsystemen;

c.het (laten) sluiten van overeenkomsten met leden en derden teneinde te voorzien in hun behoefte aan energiebesparing en duurzame, lokaal geproduceerde energie;

d.het oprichten van, deelnemen in 0f samenwerken met organisaties, als dat voor het bereiken van het doel van de coöperatieve vereniging bevorderlijk kan zijn;

e.het geven van voorlichting over energiebesparende mogelijkheden met nul- op-de-meter als stip op de horizon, de lokale opwekking van- en het gebruik van duurzame energie;

f.het inrichten en beheren van een investering I ontwikkel fonds voor duurzame energie;

g.het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

5.Onder de regio Vallei wordt in deze statuten verstaan het grondgebied van de gemeenten Wageningen, Ede, Veenendaal, Barneveld, Rhenen, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude en Renkum.

Artikel 3.Geldmiddelen; heffingen en aansprakelijkheid

1.De geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit:

a.de jaarlijkse contributies van de leden;

b.donaties, giften, legaten, erfstellingen;

c.subsidies;

d.het door de algemene vergadering gereserveerde deel van een eventueel batig saldo en andere inkomsten;

e.leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in de betreffende overeenkomst met het betreffende lid, in het huishoudelijk reglement of het participatiereglement zoals vastgesteld door de algemene vergadering.

De hoogte van de contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Indien in de loop van het boekjaar het lidmaatschap eindigt, blijft de contributie voor het geheel verschuldigd.

2.Degenen die bij de ontbinding van de coöperatie leden waren, of minder dan één jaar tevoren hebben opgehouden leden te zijn, zijn tegenover de coöperatie voor gelijke delen voor een tekort aansprakelijk, met dien verstande dat elk lid of elk gewezen lid voor niet meer dan voor zijn/haar inleg kan worden aangesproken.

Artikel 4.Lidmaatschap en het ledenregister

1.Leden van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. In een huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaatschap worden gesteld.

2.Een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid kan als lid worden aangemerkt mits de (rechts)personen die van deze samenwerkingsvorm deel uitmaken, één van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht de samenwerkingsvorm tegenover de coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen. De samenwerkingsvorm wordt als één lid aangemerkt.

Bij defungeren van de gevolmachtigde zullen de leden van de samenwerkingsvorm op straffe van opschorting van hun rechten een nieuwe gevolmachtigde aanwijzen.

3.De aanvraag van het lidmaatschap van de coöperatie geschiedt door een schriftelijk verzoek aan het bestuur onder verstrekking van alle door het bestuur verlangde gegevens.

Het bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek over de toelating en deelt de beslissing schriftelijk aan de aanvrager mee. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering niet alsnog tot toelating besluiten.

4.Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van de leden zijn vermeld. Het register ligt voor de leden ter inzage.

Artikel 5.Donaties en donateurs

1.Donateurs zijn niet-leden die eenmalig of jaarlijks de coöperatie in haar doelstellingen ondersteunen via een door het bestuur als zodanig te waarderen bijdrage in geld, materialen of arbeid.

2.Donateurs hebben geen stemrecht in de algemene vergaderingen kunnen niet zitting nemen in vertegenwoordigende lichamen binnen de coöperatie.

Artikel 6.Einde lidmaatschap

1.Het lidmaatschap eindigt:

a.door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de coöperatie dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan door liquidatie, fusie of splitsing.

b.door opzegging door het lid;

c.door opzegging door de coöperatie;

d.door ontzetting.

2.Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk;

a.indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b.binnen een maand nadat een besluit waarbij anders dan geldelijk de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;

c.binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie, dan wel splitsing.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

3.Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan slechts plaatsvinden:

a.wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten – door de statuten en/of het huishoudelijk reglement aan het lidmaatschap gesteld – te voldoen;

b.wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

c.ingeval een samenwerking als bedoeld in artikel 4 lid 2 wijzigt van samenwerkingsvorm;

d.ingeval een lid van de coöperatie toetreedt tot een samenwerkingsvorm als bedoeld in artikel 4 lid 2.

In het sub b genoemde geval is eveneens opzegging met onmiddellijke ingang mogelijk. Alsdan is de beroepsprocedure in lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

4.Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten der coöperatie handelt of wanneer een lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.

De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering of coöperatieraad indien die is geïnstalleerd. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5.Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Het bepaalde in lid 4 over een beroep is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.Benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur 1.De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders met een minimum van drie en een maximum bepaald in het huishoudelijk reglement. De bestuurders worden uit de leden benoemd. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van vier jaar.

2.Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en eventueel plaatsvervangers voor hen.

3.Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om welke reden het bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar.

4.Bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing en ontslag behoeft dezelfde meerderheid van stemmen en hetzelfde quorum als een besluit tot statutenwijziging.

5.Als ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

6.In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd.

Artikel 8.Bestuursbevoegdheid

1.Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Ten behoeve van het goed functioneren van het bestuur stelt het bestuur een bestuursreglement vast wat ze ter informatie aan de algemene vergadering aanbiedt. Via het bestuursreglement kan het bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.

2.Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

3.Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Indien deze besluiten echter worden genomen met inachtneming van de voorwaarden die in het huishoudelijk regelement zijn opgenomen is deze goedkeuring niet vereist.

4.De voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is voorts benodigd voor besluiten van het bestuur omtrent:

a.het meerjarenplan;

b.de jaarlijkse investeringsbegroting;

c.overschrijding van die investeringsbegroting boven een grens vastgesteld in het huishoudelijk reglement;

d.desinvesteringen;

e.oprichten van dochterondernemingen of deelname in andere ondernemingen voor zover niet expliciet opgenomen in de jaarlijkse investeringsbegroting;

f.de jaarstukken.

5.De algemene vergadering kan ook overigens bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld.

6.Het ontbreken van de op grond van voormelde bepalingen vereiste goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan en kan derhalve niet door of aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 9.Bestuursvergaderingen

1.Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuurders dit wensen. De oproepingstermijn bedraagt ten minste drie dagen.

2.Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van ten minste de helft van het aantal bestuurders.

3.Het bestuur legt in haar bestuursreglement nadere regels vast omtrent haar interne werkwijze, taakverdeling en besluitvorming in aanvulling op datgene bepaald in de statuten en huishoudelijk reglement.

Artikel 10.Vertegenwoordigingsbevoegdheid; tegenstrijdig belang

1.Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.

2.De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

3.Het bestuur is bevoegd aan een ofmeer personen al dan niet doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen.

4.In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wijst de coöperatieraad of de algemene vergadering één of meer personen aan om de coöperatie te vertegenwoordigen.

Artikel 11.Directie

1.Het bestuur kan een directie benoemen. De directie is werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt door het bestuur van een schriftelijke instructie (directiereglement) voorzien. Dit directiereglement wordt voorafgaand aan de benoeming ter goedkeuring voorgelegd aan de coöperatieraad. Bij het ontbreken daarvan wordt dit voorgelegd aan de algemene vergadering.

2.De directie is belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf.

3.De directie is verplicht de vergaderingen van het bestuur, de coöperatieraad en van de algemene vergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur, de coöperatieraad of door degene die de algemene vergadering bijeenroept wordt verlangd.

Artikel 12.Algemene vergaderingen

1.De algemene vergaderingen worden gehouden in de regio Vallei.

2.Het bestuur Organiseert minimaal twee (2) algemene vergaderingen per jaar. In het laatste kwartaal ter goedkeuring van de investeringsbegroting en in het tweede kwartaal ter goedkeuring van het jaarverslag en de jaarstukken.

3.De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de vergadergerechtigden met in achtneming van een termijn van ten minste veertien (14) dagen.

De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.

In het huishoudelijk reglement wordt de oproeping nader gereglementeerd.

4.Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van dit schriftelijke verzoek is niet voldaan als het verzoek slechts elektronisch is vastgelegd.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan op de wijze als in lid 3 van dit artikel bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.

5.Als de bijeenroeping van de algemene vergadering niet op de juiste wijze plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle stemgerechtigden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is ook van toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op een kortere dan voorgeschreven termijn of indien onderwerpen worden behandeld die niet op de agenda zijn vermeld.

Artikel 13.Toegang en stemrecht

1.Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de coöperatie, en degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2.Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden die niet geschorst zijn. Ieder van hen heeft één stem. ledere stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is medegedeeld aan het bestuur. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3.Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4.De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

5.Alle besluiten waarvoor bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6.Bij staking van Stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de Stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14.Coöperatieraad

1.De algemene vergadering kan overgaan tot het instellen van een coöperatieraad belast met het toezicht op het bestuur.

2.De coöperatieraad bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen met een minimum van drie (3) en een maximum van zeven (7).

3.De algemene vergadering kan niet-leden uitnodigen zitting te nemen in de coöperatieraad.

Lid van de coöperatieraad kan niet een persoon zijn:

a.die in dienst is van de coöperatie, ten behoeve van de coöperatie bepaalde diensten verricht of een belangrijke zakelijke relatie heeft met de coöperatie;

b.die in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming in dienst was van de coöperatie of lid was van haar bestuur;

c.die lid is van het bestuur van de coöperatie;

d.die verwant, gehuwd of samenwoont met een zittend lid van het bestuur van de coöperatie.

4.De benoemings- ontslag of ontzeggingsprocedures voor leden van de coöperatieraad zijn gelijk aan die van het bestuur zoals bepaald in deze statuten.

5.De coöperatieraad bepaalt een eigen rooster van aftreden.

6.De coöperatieraad stelt een reglement ten behoeve van haar functioneren vast wat ze ter informatie voorlegt aan de algemene vergadering.

7.De coöperatieraad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. De leden van de raad staan het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde.

Artikel 15.Boekjaar, jaarstukken

1.Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

2.Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage van de leden, tenzij de artikelen 2:395a lid 6, 2:396 lid 7, 2:403 of 2:58 lid 5 Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie gelden.

De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

3.De coöperatieraad, indien ingesteld, onderzoekt de jaarrekening van de coöperatie en haar Ondernemingen en brengt daarover verslag uit aan de algemene vergadering.

4.De algemene vergadering, of indien ingesteld de coöperatieraad, kan zich bij het controleren van de jaarrekening (voor zover de verplichting daartoe niet reeds op grond van de wet bestaat) laten bijstaan door een registeraccountant of andere deskundige als bedoeld in artike1 2:393 Burgerlijk Wetboek die een verklaring overlegt een en ander zoals bedoeld in artikel 2:58 lid 1 in verband met artikel 2:48 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

5.De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

6.De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde termijn doet houden. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder.

Artikel 16.Winst

Van de winst wordt een gedeelte – ter grootte zoals door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur na goedkeuring door de coöperatieraad vast te stellen – gereserveerd ten behoeve van de exploitatiebegroting van de coöperatie.

Een tweede deel – ter grootte zoals door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur na goedkeuring door de coöperatieraad vast te stellen – wordt gestort in het fonds duurzame energie van de coöperatie ten behoeve van toekomstige investeringen.

Enkel bij expliciet vooraf aangekondigd besluit van de algemene vergadering, genomen met minimaal twee-derde meerderheid van de aanwezigen stemgerechtigden, kan een gedeelte van de winst worden uitgekeerd als verbruikersdividend aan hen die in het betreffende boekjaar lid waren, volgens een bij reglement vastte stellen verdeelsleutel.

Verbruikersdividend dat niet binnen vijfjaren na vaststelling is opgeëist, vervalt aan de coöperatie.

Artikel 17.Statutenwijziging, ontbinding en juridische fusie of splitsing

1.De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld, genomen in een vergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijfdagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

2.Het bestuur is verplicht de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. ledere bestuurder is zelfstandig tot ondertekening van de akte bevoegd.

3.De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij het handelsregister.

4.Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de coöperatie, tot juridische fusie en tot juridische splitsing.

Artikel 18.Vereffening

1.De algemene vergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding de bestemming vast voor het batig saldo.

2.De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt.

3.Indien de coöperatie op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan het handelsregister.

4.Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5.De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

6.De coöperatie houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister waar de coöperatie is ingeschreven.

7.De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden coöperatie blijven nadat de coöperatie heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon, gedurende de door de wet gestelde termijnen.

Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

Artikel 19.Reglement

1.De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze Statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.