Deelnemen in Meikade

Deelnemen in Renswoude

Deelnemen in GroeneWaarden

 

Zonneveld Quadenoord Renkum

 

Ik wil op de hoogte blijven
ik meld me aan voor de nieuwsbrief

 

 

Ik heb interesse in zonnecentrales
ik schrijf me vrijblijvend in

 

Zonneveld Quadenoord

Het plan is om twee kavels op Landgoed Quadenoord voor 30 jaar in te richten als zonneveld. De inkomsten worden gebruikt voor de renovatie van het landgoed. Het gaat om 15,7 hectare. Het doel was om in de loop van 2020 te beginnen met de bouw van de zonneveld zodat deze in 2021 duurzame energie kan gaan leveren. De bouw is vertraagd.

De vergunningsaanvraag (omgevingsvergunning)van het project is ingediend bij de gemeente Renkum, de voorlopige verklaring van geen bezwaar is afgegeven door B&W van de gemeente Renkum en de vergunning heeft inmiddels ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele bezwaarschriften ontvangen, het projectteam is in dialoog met de partijen. De provincie Gelderland heeft de aanvraag en onderbouwing van niet geaccepteerd en de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming niet afgegeven. Hierop is in overleg met provincie beroep ingesteld, er geen consensus over de juiste toepassing van de wetgeving en deze uitspraak heeft direct gevolgen voor alle projecten in Gelderland in en om Natura 2000 en Gelders Natuurnetwerk. Parallel aan het beroep worden alternatieven onderzocht in samenspraak met alle betrokken, informatie vanuit de bezwaarschriften wordt hierbij meegenomen.

Samen met onderzoekers van de Wageningen Universiteit ontwikkelen de initiatiefnemers een beheerplan zodat er zich zoveel mogelijk biodiversiteit op het zonneveld kan ontwikkelen. Hieronder vind je meer informatie over het project.

Inwoners van de gemeente Renkum kunnen deelnemen aan dit duurzame energieproject. Belangstellenden kunnen nu hun interesse al kenbaar maken! Iedereen die als belangstellende geregistreerd blijft, blijven we graag op de hoogte houden. Mocht u in 2020 al willen deelnemen aan een project, dan verwijzen wij u graag ook naar onze andere projecten die al op onze website staan en ontwikkeling zijn.

Wil je meer weten over collectieve zonnecentrales? Op de pagina Informatie zonnecentrales vind je meer informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen.

Postcoderoos

Voor het zonneveld op landgoed Quadenoord wordt gebruik gemaakt van de “Regeling Verlaagd Tarief”, ook wel postcoderoos­regeling genoemd.

Je kunt deelnemen als je een stroomaansluiting hebt binnen de postcoderoos van het zonneveld.

De volgende postcodegebieden kunnen meedoen:

6718   Ede
6721 Bennekom
6731 Otterlo
6816 Arnhem
6861 Oosterbeek
6862 Oosterbeek
6865 Doorwerth
6866 Heelsum
6871 Renkum
6874 Wolfheze

 Meer weten over Zonneveld Quadenoord

De drie partners

Landgoed Quadenoord
Grondeigenaar en initiatiefnemer
Quadenoord is een landgoed ten westen van Renkum, waar tot de jaren 60 bosbouw plaatsvond voor de Staatsmijnen in Limburg. Na de stillegging van de mijnen is het landgoed langzaam verpauperd. De familie Koker - eigenaar samen met de beheerder willen het landgoed renoveren en terugbrengen in oude staat voor behoud van cultureel erfgoed van de omgeving van Renkum. Eigenaar Landgoed Quadenoord heeft in 2018 het initiatief genomen voor ontwikkeling van 2 zonnevelden op Landgoed Quadenoord.

Coöperatie ValleiEnergie
Energiecoöperatie en eigenaar – exploitant voor leden van de coöperatie en de inwoners van de gemeente Renkum.
Coöperatie ValleiEnergie wil gebruik van duurzame en lokaal opgewekte energie bevorderen door deze zelf aan te bieden en te produceren voor de leden en directe omgeving. Daarnaast streeft de coöperatie naar bevordering van de sociale samenhang binnen de gemeenschappen uit de vallei en tussen leden onderling. De coöperatie heeft geen winstdoelstelling, opbrengsten komen ten goede aan de klanten en leden en worden gebruikt voor ondersteuning van maatschappelijke doelen. In overleg met Chint Solar Nedeland en Landgoed Quadenoord is een intentieovereenkomst vastgelegd waarbij Coöperatie ValleiEnergie na realisatie van het project het volledige eigendom verkrijgt van de zonnevelden ten behoeve van haar leden en de inwoners van Renkum. Coöperatie ValleiEnergie wil daarbij iedereen, met name ook inwoners die niet direct zouden deelnemen door gebrek aan financiële middelen de mogelijkheden bieden om in dit project mee te doen. Daarmee wordt het zonne-energie park van en voor iedereen.

Chint Solar Nederland
Ervaren ontwikkelaar en bouwer van zonnevelden.
Het team van Chint Solar Nederland werkt samen met lokale partijen om op verschillende plekken in Nederland zonnevelden te ontwikkelen en te realiseren. Door samen te werken en te luisteren naar de omgeving, maken zij zonnevelden die meer leveren dan alleen groene energie. Zo wordt er bijvoorbeeld bijgedragen aan landschapsontwikkeling, biodiversiteit en educatie. Ook wordt bij elk project gezocht naar een passende manier om mensen te laten participeren. Een zonneveld levert zo de grootst mogelijke bijdrage aan duurzaamheid.

Doelstellingen

 • Met duurzame energieopwekking het Landgoed Quadenoord voor lange termijn financiële stabiliteit te bieden.
 • De inwoners van de gemeente Renkum de mogelijkheid bieden via de energiecoöperatie deel te nemen aan de energietransitie.
 • Een installatie realiseren die voor ongeveer 4.000 huishoudens duurzame stroom kan opwekken.
 • Met een natuurinclusief ontwerp van het zonneveld de ecologie en biodiversiteit van het landgoed verbeteren.

Technische gegevens

 • +/- 40.000 panelen, type mono-kristallijn silicium (mat).
 • Zuidgerichte opstelling met het totale oppervlakte van de zonnevelden van 16.7 ha binnen het hekwerk, waarvan de panelen ongeveer 6-7 ha innemen.
 • Netaansluiting op het middenspanningsnet van Liander, bij het onderstation naast Parenco op 4.8 km.
 • Via omvormers en transformatoren wordt de elektriciteit naar het net gebracht.

Uitgangspunten bij het ontwerp

 • Het zonneveld levert een bijdrage aan natuurwaarde en biodiversiteit.
 • Er wordt 1 type zonnepaneel gebruikt (donkergrijs/zwart).
 • Een hekwerk is vanwege veiligheidsoogpunt verplicht, maar is voor kleinere dieren passeerbaar en maximaal 2 meter hoog.

In cijfers

 • Totale oppervlakte bij de velden gezamenlijk 15,7 hectare.
 • Oppervlakte in gebruik voor de panelen: 11,8 hectare (inclusief de ruimte tussen de panelen).
 • 3,9 hectare voor natuurontwikkeling, landschappelijke inpassing en enkele onderhoudspaden.
 • Velden worden circa 40% bedekt met panelen. 
 • De tafels met panelen beginnen op 70cm hoogte en lopen op tot 220cm.
 • Tussen de rijen met panelen zit 2,7 meter tussenruimte.

Bijzondere aandacht voor ecologische punten in het ontwerp

Een dassenakker. Er komt een speciaal ingerichte rand rondom het zonneveld waarin planten worden aangeplant die de das graag eet. Tussen en onder de panelen wordt een bloemrijk en kruidenrijk mengsel ingezaaid gericht op het aantrekken van insecten. Wij willen hiervoor aansluiten bij het initiatief van  Wageningen Universiteit genaamd ‘ Levend Archief’ waarin speciale mengsels van plantensoorten worden ontwikkeld met bedreigde plantensoorten. Tussen de bosrand en het veld met de panelen wordt een ‘mantelzoomvegetatie’ ontwikkeld. Dit is een natuurlijke overgang tussen het bos en het veld. Op dit moment is er sprake van een scherpe onnatuurlijke rand. Het beheer is gericht op het ontwikkelen van natuurwaarde. Dit betekent dat er extensief beheer zal plaatsvinden. Dit kan met behulp van schapen gebeuren die gedurende een korte periode op het veld grazen. Het beheer wordt in samenwerking met Wageningen Universiteit gemonitord. Wageningen Universiteit is betrokken bij het ontwerp en het beheer van het  zonneveld. Zij gaan monitoren wat de effecten zijn op de bodem en de ecologie. Op het huidige ontwerp heeft Wageningen een second opinion uitgevoerd waaruit zij concluderen dat er natuurwaarde wordt toegevoegd.

 Financiële regeling postcoderoos

De zonnecentrale maakt onderdeel uit van Coöperatie ValleiEnergie. De coöperatie is eigenaar en exploitant van de installatie. Door de inleg van geld verwerven deelnemers (coöperanten) een aandeel in de zonnecentrale.

Alle opbrengsten en kosten worden naar rato van de inleg verdeeld onder deze participanten. De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan om|nieuwe energie. Dit is de landelijke energiecoöperatie waarvan ValleiEnergie lid is.

De illustratie hier onder geeft een globaal overzicht van de opzet en geld- en energiestromen.

Het belangrijkste voordeel voor een deelnemer is de jaarlijkse teruggave van Energiebelasting en wel wettelijk gegarandeerd 15 jaar lang. Dit geldt voor zover het aandeel in de opgewekte stroom niet meer is dan het eigen gebruik én niet meer is dan 10.000 kWh/jaar.

Daarnaast deelt men, na afschrijving en aftrek van de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud, naar aandeel mee in de opbrengsten van de stroomverkoop.

Jaarlijks maakt ValleiEnergie een overzicht van de stroomproductie per deelnemer. De energieleverancier verrekent de Energiebelasting rechtstreeks met de deelnemer zelf. Omdat niet alle energiebedrijven meewerken aan een verrekening postcoderoos, wordt aangeraden zich hierover goed te informeren.

Een deelnemer heeft de vrije keuze om wel of niet klant te worden bij om|nieuwe energie.

Voor een deelnemer die energieklant is of wordt bij om|nieuwe energie is het lidmaatschap van de coöperatie gratis. De verrekening van de Energiebelasting gebeurt dan automatisch met de jaarrekening.

In de overige gevallen betaalt een deelnemer € 35,- per jaar voor het lidmaatschap van coöperatie ValleiEnergie (bij gebruik automatische incasso € 5,- korting).

 Over ValleiEnergie

Logo van Co÷peratie ValleiEnergie

ValleiEnergie wil een beweging op gang brengen om de energietransitie lokaal te realiseren samen met betrokken bewoners. ValleiEnergie is een regionale coöperatie zonder winstoogmerk van en voor inwoners en bedrijven in de buurt. Wij werken niet met kortingen, wel voor eerlijke groene energie voor een concurrerende prijs die volledig transparant is. En daarmee duurzaam in de toekomstige tijd.

ValleiEnergie bloeit voor en door leden en klanten. Wil je ook actief meedoen en energiebesparen en hernieuwbare energie ontwikkelen? Meld je aan! We zijn voor zowel de projectengroep als het bestuur op zoek naar versterking van ons team. En word lid of klant van de ValleiEnergie en doe zo mee aan onze gezamenlijke beweging voor energietransitie!

Concreet zet Coöperatie ValleiEnergie zich in om de energietransitie in de Vallei te bevorderen opdat klimaatverandering wordt tegengegaan. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van energiebesparing en het lokaal opwekken van hernieuwbare energie. Voor dit laatste bouwen we onder meer collectieve zonnecentrales die worden geïnstalleerd op daken of terreinen. Hiervoor werken wij samen met gemeentes en organisaties in de regio Food Valley. Inwoners kunnen participeren en profiteren van die duurzaam opgewekte energie.

Coöperatie ValleiEnergie exploiteert al meerdere collectieve zonnecentrales.

Waarom zonnecentrales?


Zonnepanelen

Met onze collectieve zonne­centrales kan iedereen profiteren van zonne-energie. Behalve dat je een bijdrage levert aan het tegengaan van klimaat­verandering, steun jij zo ook de lokale economie en onderlinge samen­werking in jouw wijk en in de regio. We maken namelijk zoveel mogelijk gebruik van lokale bedrijven. En deelnemers leren elkaar beter kennen, zodat nieuwe wijk­initiatieven kunnen ontstaan.

Uiteindelijk worden wij door eigen opwek in FoodValley ook autonomer in onze lokale energieopwekking. Daardoor worden we minder afhankelijk van de grote energiereuzen die hun energie nog veelal opwekken met kolen, olie en gas uit het buitenland. Lokale opwekking van duurzame energie heeft directe invloed op ons persoonlijk welzijn en gezondheid, minder uitstoot van fijnstof (lokaal) en CO2 (wereldwijd).

Door het heft in eigen handen te nemen kunnen we zelf bijdragen en deze nieuwe werkwijze met trots doorgeven aan onze kinderen en toekomstige generaties.

Bovenal is het erg leuk, het geeft positieve energie, om vooraan te staan bij het vormgeven van de overgang naar duurzame energie in combinatie met lokale samenwerking.

Veel bewoners hebben zelf geen geschikt dak of geven de installatie en het onderhoud liever uit handen. Het dak is bijvoorbeeld georiënteerd op het noorden of er is te veel schaduwwerking van bomen in de buurt. Ook kan een dak dat wel geschikt is te klein zijn om voldoende panelen voor het eigen gebruik te installeren.

Levering van lokale stroom

Vanwege ons motto “Van lokaal voor lokaal” is het ook mogelijk om lokaal opgewekte stroom af te nemen door klant te worden. Wij zijn aangesloten bij om|nieuwe energie (samenom.nl), een overkoepelende coöperatie van energiecoöperaties die vergunning heeft energie te leveren. Ook levert om|nieuwe energie groen (gecompenseerd) gas.

Beleggen brengt risico's met zich mee

 

Actueel

In het definitieve Klimaatakkoord van eind juni 2019 is opnieuw bevestigd dat voor energiecoöperaties een aparte regeling zoals de Postcoderoos nodig blijft. Er is overleg met onze landelijke belangenvereniging over de meest geschikte vorm. Het streven is de start van een 'nieuwe' regeling per 1 januari 2021. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en komen daar op terug zodra er duidelijkheid is.

 

Autoriteit financiële markten

Logo AFMMeedoen aan een zonnedak wordt gezien als een belegging en beleggen brengt risico’s met zich mee. Een zonnedak wordt (verplicht) aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar vanwege de financiële kleinschaligheid is het inhoudelijk niet gecontroleerd door de AFM. De Autoriteit Financiële Markten stelt als verplichting om op de volgende beleggingsrisico’s te wijzen:

 • Rendement op geïnvesteerd vermogen: er wordt geen rendement gegarandeerd. In belangrijke mate is het rendement afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en de opgewekte stroom. Ook kan het volledig terugverdienen van de inleg niet worden gegarandeerd.
 • Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de geplande datum.
 • Faillissement van de leverancier van de installatie. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.
 • Technische gebreken. Het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook van het technisch functioneren van de installatie. De zonnecentrale is gedekt tegen technische gebreken. Deze dekking is op basis van de productgaranties van de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur. Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
 • Calamiteiten. Er kan zich schade voordoen door externe oorzaken, denk aan brand-, storm-, hagelschade of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of korte termijn geen stroom geproduceerd kunnen worden. De installatie wordt hiervoor verzekerd met een maximale dekking ter grootte van de investeringskosten. Ook is er een mogelijkheid dat de coöperatie aansprakelijk wordt gesteld door derden die schade vanwege de installatie hebben geleden. Hiervoor wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.
 • Onverzekerbare risico’s. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.
 • Bij verhuizing naar buiten het gebied van de postcoderoos, wordt het financieel voordeel van de gekochte ValleiEnergieDelen/panelen lager. Het voordeel van de teruggave van de Energiebelasting vervalt dan. Het beste is dan het aandeel in ValleiEnergieDelen/panelen te verkopen. Coöperatie ValleiEnergie kan helpen met het zoeken naar een nieuwe participant.
 • In geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen. Ook dan kan Coöperatie ValleiEnergie ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe deelnemer.
 • De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen op de energiemarkt. In onze berekeningen is uitgegaan van een bepaalde verkoopprijs. Die prijs kan anders worden en dat heeft effect op het rendement.